= روشنایی -- b-- - تبصره سیاسی، / آژانس باختر

روشنایی -- b--

روشنایی رسانهء آزاد که درون مایه آنرا ( فرهنگ، علوم، سیاست و اطلاعات) تشکیل میدهد

تبصره سیاسی، / آژانس باختر

مبارزه با تروریزم مستلزم ریشه یابی و نابودی منابع و مراکز تروریزم میباشد

 

هرگاه جهانیان ونیروهای مبارزه علیه تروریزم به منابع ،مراکز تربیه وتجهیزوحامیان دهشت افگنان توجه نکند .همچنان شاهد کشته شدن فرزندان شان درسراسرجهان خواهند بود.

مبصرسیاسی آژانس باخترمی نویسد:

به گفته مقامات امنیتی افغانستان ومسوولین نیروهای مبارزه علیه تروریزم یکی ازعوامل افزایش فعالیت های تروریستی وحملات انتحاری درافغانستان حمایت برخی کشورها ازطالبان وتجهیزآنها با سلاح مدرن میباشد.

به نظرتحلیل گران حملات انتحاری پیاپی درشهرکابل، کشیده خشونت وفعالیت های دهشت افگنی به شمال کشور، ترورعلما ومتنفذین درنقاط مختلف کشور بالاخره ادعای یکتن ازنماینده گان مردم درپارلمان مبنی برایجاد واحد های اداری طالبان درولایت هلمند موید اظهارات وادعا های مسوولین امنیتی افغان ونیروهای مبارزه باتروریزم دررابطه به افزایش فعالیت های تروریستی درکشور میباشد.

مثل معروف است که هرگاه منبع آب خشکیده نشود هرگزجریان آب را نمیتوان متوقف ساخت، روی این اصل بارها رئیس جمهورکشور به نیروهای ضد تروریزم تاکید کرده است که درصورت عدم توجه به منابع ومراکزتروریزم درآن سوی خط دیورند، افغانستان مهال است تا فعالیت های تروریستی را درافغانستان مهار کرد.

جامعه جهانی وکشورهای شامل درمبارزه علیه تروریزم با وجود مصرف نمودن ملیون ها دالردرمبارزه علیه تروریزم وازدست دادن فرزندان شان درافغانستان بازهم نتوانسته اند که این پدیده شوم وغیرانسانی را مهار کنند وهرروز شاهد به قتل رسیدن افغانان وفرزندان شان بدست تروریستان میباشند .یکی ازانگیزه های عدم موفقیت این نیروها درمبارزه علیه تروریزم همانا عدم توجه آنها به مراکز ومنابع تروریزم میباشد ، این نیروها با شاخ وبرگ تروریزم مبارزه مینمایند ولی توجه نمی کنند که ریشه سالم است وبا گذشت هرروزجوانه میزند .

به نظرکارشناسان ،مبارزه علیه تروریزم ابرازتاسف وتسلیت ومحکوم کردن فعالیت ها وحملات تروریستی کافی نبوده مبارزه علیه تروریزم مستلزم ریشه یابی ونابودی مراکز ومنابع تروریزم درآنسوی خط دیورند میباشد که به آن توجه صورت گیرد.

 

 

افغانستان  نيازمند وهمسايگان آذمند

 

وزير دفاع كشور روزپنجشنبه در پارلمان  گفت : يكي  از عوامل افزايش  خشونت در كشور حمايت  تعدادي ار كشور هاي  معلوم الحال از طالبان  و تهيه تجهيزات  مدرن جنگي  جديد به انها ميباشد.

 

مبصر سياسي  آژانس باختر  مي نويسد :

اين اظهارات  وزير دفاع كشور اگر  از يك  طرف  ثبوت  مشهود ازافزايش خشونت در افغانستان  و ضعف نيروهاي  مستقر در افغانستان است  از جانبي  مداخله اشكار عده  از كشورها را در امور  داخلي افغانستان  بيانگر ميباشد .

افغانستان نيازمند  طي سه دهه گذشته  همواره  از همسايه هاي اذمند خود اسيب پذيربوده و تغيير اوضاع و بي ثباتي در افغانستان به گونه اي به سياست هاي مرتبط ميگردد كه كشورهاي معلوم الحال و حلقات معين در قبال افغانستان اتخاذ نموده اند.

 افغانستان در اثر همين مداخلات و سياست هاي مغرضانه كشورها و حلقات مشخص كه همين اكنون نيز ادامه دارد سه دهه جنگ و برادركشي را پشت سر گذشتانده و پيامد هاي سوء وادامه ان هنوز هم دامنگير مردم مستضعف افغانستان ميباشد ، ولي كشورها ي حامي طالبان و تروريستان بايد دانسته باشند كه اتشي را كه درافغانستان شعله ورساخته اند اكنون دروازه هاي خود شانرا كوبيد ه و طبق مثل معروف ( مرگ اب  بار از اب ومرگ مارگير از ماراست ) ماري را كه در استين خود بخاطر افغانستان نگهداشته اند اكنون آهسته – آهسته به نيش زدن خود شان اغاز كرده است . قاچاق مواد مخدر ، فعاليت هاي تروريستي ، حملات انتحاري در شهرها وبارك هاي نظامي ، اختطاف منسوبين اردو ، انفجار ها و درگيري هاي كه همين اكنون دراين كشور ها جريان دارد جرقه اي اتشي است كه در افغانستان افروخته اند و اكنون به منازل خود شان رسيده است .

 ارسال سلاح جديد و مدرن به تروريستان و طالبان ، حمايت سياسي و نظامي از انها موجوديت مراكز تربيه تروريست ها دركشور هاي ياد شده پديده جديد نيست ادامه همان مداخلاتي است كه از قبل درامور داخلي افغانستان جريان دارد و هر روز تعدادي از افغانهاي بيگناه را به خاك و خون مي كشاند .

 مسوولين و سازماندهنده گان اين سياست و مداخلات شايد اين سياست خود را در قبال افغانستان پيروز مندانه ارزيابي كنند و پيشرفت و ترقي كشورهاي خود را نتيجه همين سياست بدانند ولي اكنون بايد دانسته باشند كه جرقه ها و شعله هاي اين اتش ديگر

 در وازه هاي شانرا دق الباب نموده و ديري نخواهد بود كه سراسر كشور هاي شانرا بگيرد ، انگاه ناوقت خواهد بودكه بدانند "چاه كن خود درچاه است "

 

 تپصره سياسي

گروهک های جاهل که بخاطر اغوای مردم، سنگ اسلامیت به سینه میکوبند و تا دیروز کشت کوکنار را حرام و ضد دین اسلام می دانستند امروز خلاف اساسات دین مبین اسلام کشت ، قاچاق و ترویج انرا مشروع دانسته و منحیث انتخاب ستراتیژی ازان حمایت میکنند.

 

مبصر سیاسی اژانس باختر می نویسد .

 احمد موفق زیدان سوریه اصل پاکستانی که در دستگاه جاسوسی و استخباراتی پاکستان تربیت یافته  و منحیث یکی از اعضای نفوذی استخبارات پاکستان در بخش عربی تلویزیون الجزیره مقیم پاکستان  کار میکند در برنامه ( تحت المجهر ) تلویزیون الجزیره مطلبی را در رابطه به اوضاع امنیتی افغانستان ، کشت کوکنار و فعالیت های طالبان در افغانستان به نشر رسانیده است که ازیکطرف ماهیت اصلی وی و ازجانبی هم دخالت تروریستان را درترویج ، گسترش و قاچاق مواد مخدر به اثبات میرساند.

 این پرورش یافته دستگاه استخباراتی پاکستان از قول تروریستان نوشته است که ( انها نمیخواهند در مورد پیداوار محصول افغانها یعنی مواد مخدر دخالت نمایند) این گفته انها نزد مردم افغانستان تعجب اور است زیرا انها ئیکه ( طالبان ) دیروز اسلام را به زعم خود تعبیر میکردند و امر به معروف و نهی از منکر ساخته خود را تعمیم می بخشیدند احادیث نبوی و کتاب اسمانی قران مجید را به نفع و مرام خود تفسیر نموده ،افکار خرافاتی و رسوم قبیلوی  را پیروی از شریعت می شمردند. امروز به عوض اینکه مطابق ارشادات دین مبین اسلام مواد مخدر را حرام بدانند و امر به معروف و نهی ازمنکر کنند و مردم را از این پدیده شوم به دور نگهدارند ،خلاف همه موازین دین مبین اسلام از عدم مداخله درکشت ، قاچاق و تولید مواد مخدر حرف میزنند، نه تنها مردم را به گسترش و ترویج ان تشویق مینمایند و انرا جایز می شمرند بلکه ازان منحیث انتخاب ستراتیژی حمایت نموده و درکشت ، قاچاق و ترافیک ان مستقیما" دخالت دارند.

 جای تاسف و تعجب دراین است که این پدیده حرام در مناطقی ترویج و گسترش داده میشود.که به گفته احمد موفق زیدان دران مناطق به اصطلاح( شورای علمای اسلامی )  تروریستان ایجاد و مطابق شریعت دین مقدس اسلام تمام امورات را تنظیم و انجام میدهند.

بنا به فیصله همین شورا ، شریعت خود ساخته این گروهک حاصل و تفسیر غلط انها از اساسات اسلام کشت ، قاچاق و ترافیک مواد مخدر ، سوختاندن مکاتب ، کشتن مردم بیگناه و بی دفاع، سربریدن ها ، بم گذاری ها و انجام اعمال انتحاری جایز و روا شمرده شده است .

 علمای دین و مردم افغانستان ازاین تیکه داران تقلبی اسلام و پیروان افکار خرافاتی و رسوم قبیلوی  می پرسند که این اعمال ناروا که درحضور به اصطلاح شورای علمای اسلامی شما انجام می یابد و یا انجام میدهید در کدام چوکات نظام قضائی و شریعت اسلامی گنجانیده شده است ،دردین مقدس اسلام قتل یکنفر مسلمان بی گناه از جمله گناهان کبیره بوده قابل بخشش نمیباشد و یک مسلمان و افغان هیچگاه مهمانان خود را بی حرمت نکرده و انها را اذیت نمیکنند که برخورد طالبان با اتباع به گروگان گرفته شده کوریایی، اجیر بودن ، مزدور بودن ، وابسته بودن این گروه نا مسلمان را ثابت میسازد .

 این پرورش یافته استخبارات پاکستان نوشته است که " تروریستان امروز تروریستان دیروز نیستند و امروز بر خورد شان بامردم فرق کرده است " دراین مورد بایدگفت که تروریست ،تروریست است چه سیاه باشد چه سفید ، چه از ممالک اسلامی باشد یا کفری ، این گروه دیروز نیز سر می بریدند ،اختطاف میکردند ، اماکن و منازل مردم را به اتش میکشیدند ، زنان را اذیت میکردند ، مردم را اعدام و مکاتب را می سوختاندند، که زمین سوخته و اختطاف دختران و انتقال ان به پاکستان شاهد این ادعای ما است  و امروز هم همان اعمال را بدتر از گذشته انجام میدهند.

 بایک نظر گزرا به اعمال این گروه نامسلمان در گذشته و همین اکنون این سوال مطرح میگردد که ایا این امر نشانه از رفتن به سوی هدایت احادیث نبوی و قران است و یا هدایت و دستور شیطان که توسط سازمان استخباراتی پاکستان توسط این گروهک تطبیق میگردد.

 به نظر کارشناسان ،دستگاه استخباراتی  پاکستان علاوه از اکمال نظامی و تخنیکی تروریستان ،ماشین های تصفیه هیروئین سازی را بخاطر بد نامی چهره اسلام و افغانها در اختیار این گروه جاهل گذاشته ، انها را استعمال نموده و خود از ان نفع می برد .

 نوشته احمد موفق زیدان  انجام اعمال غیر اسلامی در حضور به اصطلاح ( شورای علمای اسلامی ) تروریستان توسط این گورهک نا مسلمان ووابستگی انها به استخبارات پاکستان خود مبین مداخله  اشکار اجنبی ها در امور داخلی افغانستان و برملا شدن چهره های اصلی گروهک های تروریست تحت نام شریعت بوده که دیگر نزد مردم ما و جهانیان افشا گردیده و جمع شدن بخاطر انها در مراکز و محلات ، پرورش و تربیت انها اغاز شده است دیری نمانده که اسلام دوستان متقلب و سیاه روی در محکمه اسلامی کشانیده شوند./

 

منبع : سایت آژانس اطلاعاتی باختر

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ساعت ۲۱ بعد از ظهر  توسط مسئول بخش  |